سیستم احضار پرستار

سامانه اعلام کد اضطراری

سیستم اعلام پرستار صامت

سیستم پیجر منشی و کنترل تردد

سامانه اعلام كد اضطراري بيمارستان - تحت شبكه